Autonovo Ochrana údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ údajov

Autonovo, a. s., so sídlom na Zvolenskej ceste 40, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 35 796 693, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 834/S (ďalej ako "predajca") je prevádzkovateľ vašich osobných údajov.

Predajca je nezávislý podnikateľský subjekt podnikajúci v oblasti predaja a servisu motorových vozidiel AUDI, Volkswagen, Volkswagen úžitkové, Škoda, SEAT, autopožičovňa. Nie je súčasťou Volkswagen Group, ale pôsobí pod značkami na základe licencie na predaj a servis vozidiel uvedených značiek.

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Predajca spracúva vaše osobné údaje, okrem iného, v nasledujúcich prípadoch:

 

 • Ak nás kontaktujete priamo, napr. prostredníctvom domovskej stránky predajcu s cieľom požiadať o informácie o produktoch a službách Volkswagen Group.
 • Ak nakupujete produkt alebo službu priamo od nás. 
 • Ak reagujete na naše priame marketingové kampane, napr. zadanie údajov online na našej domovskej stránke.
 • Ak sú nám vaše osobné údaje prenesené od spoločností Volkswagen Group alebo iných tretích strán.
 • Ak nám na základe povolenia prenášajú vaše osobné údaje iní obchodní partneri.
 • Ak sme získali vaše osobné údaje z iných zdrojov (napr. komerční sprostredkovatelia).

Ak poskytujete údaje v mene niekoho iného, musíte zabezpečiť, aby mu boli predtým poskytnuté tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak ste mladší ako 16 rokov, prosím neposkytnite nám žiadne vaše údaje, pokiaľ na to nemáte súhlas vášho rodiča alebo poručníka. Prosím pomôžte nám priebežne aktualizovať vaše údaje tým, že nás budete informovať o akýchkoľvek zmenách vašich kontaktných údajov alebo preferencií.

Aké údaje môžu byť o vás zhromažďované

Môžu byť o vás zhromažďované nasledujúce druhy údajov:

 • Kontaktné údaje - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Osobné informácie - dátum narodenia, rodinný stav, členovia rodiny, vodičský preukaz (druh), profesia, skúšobná jazda, záľuby, uprednostňovaný spôsob úhrady, uprednostnený kontaktný kanál, VIN, meno spoločnosti.
 • Záujmy - údaje o vašich záujmoch, vrátane typu vozidiel, o ktoré máte záujem.
 • Používanie stránky a komunikácie - ako používate našu stránku a či otvárate alebo preposielate našu komunikáciu, vrátane informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookies a iných sledovacích technológií (naša politika cookies, ktorá sa nachádza tu uvádza podrobnosti).
 • Údaje o predaji a službách - informácie týkajúce sa nákupov, vrátane ID zákazníka, čísla zmluvy a informácií o zvolení možnosti financovania, podpory a servisu, vrátane sťažností a reklamácií.
 • Údaje o histórii zákazníka - miera spokojnosti zákazníka (a dodatočné informácie z platformy samostarostlivosti), prijaté ponuky, údaje o kúpe vozidla vrátane modelu, konfigurácie, dátumu kúpy, dátumu registrácie, EČV, dátumu objednávky, dátumu dodania, držiteľa vozidla, cenníkovej ceny, informácií o záruke, zostatkovej hodnoty, nepovinné informácie v rámci poistenia (napr. počet vozidiel v domácnosti, využívanie služieb mobility), nákupné údaje dielov, príslušenstva a produktov životného štýlu, údaje zhromaždené počas návštev predajcu (napr. žiadosti, informácie o konzultáciách, zodpovedný konzultant predaja, servisná história), história kampaní / reakcie na kampane, história sťažností, servisná história.
 • Používanie zariadení a služieb - ako používate vaše zariadenie (mobilné zariadenie alebo vozidlo) a službu ponúkanú na zariadení.
 • Údaje o konfigurácii vozidla - údaje o funkciách a aktuálnych nastaveniach vášho vozidla (identifikované pomocou VIN).
 • Technické údaje o vozidle - údaje o tom, ako pracuje alebo pracoval motor a systémy v rámci vozidla, úroveň naplnenia nádrže, zostávajúci dojazd, vstupné navigačné údaje, vonkajšia teplota, najazdené kilometre, priemerná rýchlosť.

Ako môžu byť použité vaše údaje

Použitie osobných údajov podľa predpisov EÚ o ochrane údajov musí byť založené na jednom z viacerých právnych základov a vyžaduje sa od nás, aby sme určili právny základ v súvislosti s každým použitím uvedeným v týchto zásadách ochrany.

Zisťovanie spokojnosti zákazníkov, zákaznícka podpora a marketing - reagovať na dotazy a prinášať vám novinky a ponuky

Predajca zhromažďuje kontaktné údaje, osobné informácie a záujmy, údaje o histórii zákazníka, použitie stránky a komunikácie a môže používať údaje o predaji a službách, údaje o konfigurácii vozidla a technické údaje o vozidle s cieľom určiť, ktoré novinky a ponuky vás s najväčšou pravdepodobnosťou zaujmú a kontaktovať vás v súvislosti s týmito ponukami v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Predajca môže zdieľať tieto údaje so spoločnosťami: ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, PORSCHE Slovakia, s. r. o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 a ostatnými spoločnosťami Volkswagen Group, aby ďalej sledovali vaše žiadosti a predložili vám konkrétnejšie ponuky.

Zdôvodnenie použitia: Súhlas, oprávnený záujem

Oprávnený záujem: Dané spracovanie je založené na oprávnenom záujme predajcu propagovať a poskytovať údaje o jeho produktoch a službách. Základné práva a slobody zákazníkov a potenciálnych zákazníkov boli zvážené proti záujmu predajcu spracúvať osobné údaje pre identifikovaný účel.

Voľba: Marketingový súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný s účinkom do budúcnosti. Zákazník môže aj namietať voči spracúvaniu pre priame marketingové účely.

Predaj a servis vozidiel - spracovať váš predaj, konfigurovať a vykonať servis na vašom vozidle

Predajca získa kontaktné údaje, údaje o konfigurácii vozidla, technické údaje o vozidle a údaje o predaji a servise, ako aj údaje o histórii zákazníka, keď si uňho kupujete, vykonávate servis alebo opravujete vozidlo ako súčasť predaja alebo servisu, vrátane záručných reklamácií a kontrol, a použije ich na poskytnutie služieb, ktoré požadujete, a informovanie o problémoch v súvislosti s vašim vozidlom. Spoločnosť Autonovo, a. s. môže mať prístup k týmto údajom v záujme odstránenia technických alebo iných problémov týkajúcich sa poskytnutia týchto služieb Vyššie uvedení prevádzkovatelia môžu získať aj obmedzené údaje o polohe vozidla počas procesu opravy, ktoré budú použité len v súlade so zárukami týkajúcimi sa údajov o polohe. Poskytnutie osobných údajov na účel predaja a servisu vozidiel je zmluvnou požiadavkou; ich neposkytnutie bude mať vplyv na správne plnenie zmluvy, prípadne ho môže úplne znemožniť.

Zdôvodnenie použitia: Plnenie zmluvy, oprávnené záujmy

Oprávnený záujem: Dané spracovanie je založené na oprávnenom záujme predajcu zachovávať najvyšší štandard predaja, servisu a produktov ponúkaných predajcom. Základné práva a slobody zákazníkov boli zvážené proti záujmu predajcu spracovávať údaje o zákazníkoch pre identifikovaný účel.

Voľba: Zákazník môže kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie.

Vyhovenie záväzným žiadostiam o poskytnutie vašich údajov - dodržiavať naše zákonné povinnosti voči orgánom činným v trestnom konaní, regulátorom a súdom

Predajca podlieha slovenským zákonom a musí dodržiavať tieto zákony. Zahŕňa to poskytovanie vašich údajov orgánom činným v trestnom konaní, regulátorom a súdom a protistranám v spore v súvislosti s konaniami alebo vyšetrovaniami kdekoľvek na svete, kde je tak povinný urobiť. V prípadoch, kde je to dovolené, vám budeme adresovať akúkoľvek takúto žiadosť, alebo vás budeme informovať pred reagovaním, pokiaľ by to nebolo na úkor prevencie alebo odhalenia trestného činu. Poskytnutie osobných údajov za účelom vyhovenia záväzným žiadostiam o poskytnutie vašich údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá závisí od konkrétnej žiadosti.

Zdôvodnenie použitia: Zákonná povinnosť; založenie, uplatňovanie alebo obrana právnych nárokov.

Voľba: Žiadna

Prenos tretím stranám

Osobné údaje môžu byť prenesené tretím stranám, pričom je zabezpečená existencia právneho základu na daný prenos.

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené nasledujúcim subjektom:

 • Spoločnosti zo Volkswagen Group
 • Zmluvní partneri a dielne
 • Spoločnosti poskytujúce služby predajcovi, ako je IT údržba, IT hosting

Hoci nie je možné zaručiť, že prenos údajov prostredníctvom internetu alebo domovskej stránky bude bez kybernetických útokov, my a naši subdodávatelia a obchodní partneri usilovne pracujeme na udržiavaní fyzických, elektronických a procesných záruk na ochranu vašich údajov v súlade s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov. Všetky vaše údaje sú uložené na bezpečných serveroch (alebo v bezpečných trvalých záznamoch) nás a našich subdodávateľov alebo obchodných partnerov a sú prístupné a používané na základe našich bezpečnostných politík a štandardov (alebo ekvivalentných štandardov našich subdodávateľov alebo obchodných partnerov).

Ako zachovávame bezpečnosť vašich údajov

Využívame rôzne bezpečnostné opatrenia, vrátane kódovacích a autentifikačných nástrojov, s cieľom pomôcť chrániť a zachovávať bezpečnosť, integritu a dostupnosť vašich údajov. Hoci nie je možné zaručiť, že prenos údajov prostredníctvom internetu alebo domovskej stránky bude bez kybernetických útokov, my a naši subdodávatelia a obchodní partneri usilovne pracujeme na udržiavaní fyzických, elektronických a procesných záruk na ochranu vašich údajov v súlade s príslušnými požiadavkami na ochranu osobných údajov. Okrem iného využívame opatrenia, ako je:

 

 • prísne obmedzený osobný prístup k vašim údajom na báze „potreby poznania“ a len pre komunikovaný účel,
 • prenos zhromaždených údajov len v zakódovanej forme,
 • uchovávanie vysoko dôverných údajov - napr. údaje z platobnej karty - len v zakódovanej forme,
 • použitie firewall na IT systémy na zakázanie neoprávneného prístupu napr. zo strany hackerov a
 • trvalé monitorovanie prístupu do IT systémov za účelom odhalenia a zastavenia zneužívania osobných údajov.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, kým je to nutné pre účel, pre ktorý sme ich získali, a akékoľvek iné dovolené súvisiace účely (napríklad v prípadoch, kde je to relevantné pre obranu nároku proti nám). Takže ak sú údaje použité pre dva účely, ponecháme si ich až do vypršania účelu s dlhšou lehotou, ale prestaneme ich používať pre účel s kratšou lehotou, len čo táto lehota vyprší. Prístup k vašim údajom obmedzujeme na tie osoby, ktoré ich potrebujú používať pre relevantný účel. Naše obdobia uchovávania vychádzajú z obchodných potrieb a vaše údaje, ktoré už nie sú potrebné, sú buď nezvratne anonymizované (a anonymizované údaje môžu byť uchovávané) alebo bezpečne zlikvidované. Použitie na zisťovanie spokojnosti zákazníkov, zákaznícku podporu a marketing: Vo vzťahu k vašim údajom používaným pre účely zisťovania spokojnosti, zákazníckej podpory a marketingu si môžeme vaše údaje ponechať pre tento účel po dobru 8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Použitie na plnenie zmluvy týkajúcej sa predaja a servisu vozidla: Vo vzťahu k vašim údajom používaným na plnenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti voči vám si môžeme ponechať tieto údaje počas trvania platnosti zmluvy, plus 10 rokov na následné riešenie akýchkoľvek dotazov alebo nárokov. V prípadoch, kde sa uvažuje nad uplatnením nárokov: vo vzťahu k akýmkoľvek údajom v prípadoch, kde sa odôvodnene domnievame, že bude potrebné brániť sa alebo žalovať alebo uplatniť nárok voči vám, nám alebo tretej strane, si môžeme ponechať tieto údaje

Prenosy vašich údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pre ktorýkoľvek z uvedených účelov, v ktorej môžu byť zákony na ochranu údajov nižšieho štandardu ako v rámci EHP. Zabezpečíme, aby bolo s každým z vašich údajov, ktorý je dostupný mimo EHP, nakladané v zmysle príslušných záruk. Európska komisia schválila niektoré krajiny mimo EHP, ako je napríklad Kanada a Švajčiarsko, ako krajiny, ktoré zabezpečujú v podstate ekvivalentnú ochranu ako predpisy EHP o ochrane údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné právne záruky. V krajinách, ktoré nedisponujú takýmto schválením, ako je napríklad India alebo Japonsko, požiadame o váš súhlas s prenosom alebo ich prenesieme na základe zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, ktoré príjemcovi priamo ukladajú ekvivalentné povinnosti ochrany údajov, pokiaľ nám nie je umožnené na základe príslušného zákona o ochrane údajov realizovať takéto prenosy bez takýchto formalít. Prosím kontaktujte nás na [email protected], ak by ste chceli požiadať o nahliadnutie do kópie špecifických záruk vzťahujúcich sa na export vašich údajov. Kontakt na nás, vaše práva týkajúce sa ochrany údajov a vaše právo na sťažnosť adresovanú orgánu na ochranu údajov

Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

• odvoláte svoj súhlas;

• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

• ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

• nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

• vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

• na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

• z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

• vytvárania zákazníckeho profilu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

• zaslaním oznámenia na email [email protected];

• zaslaním oznámenia poštou na adresu spoločnosti.

• odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Vaše uplatnenie týchto práv podlieha niektorým výnimkám v záujme zabezpečenia verejného záujmu (napr. prevencia alebo odhalenie trestného činu), našich záujmov (napr. zachovanie dôvernosti uznanej zákonom) alebo práv a slobôd iných. Ak uplatníte ktorékoľvek z týchto práv, overíme vaše oprávnenie a budeme reagovať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do jedného mesiaca. V zložitých prípadoch alebo v čase prijatia mnohých žiadostí môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o čom vás budeme informovať.

Ak ste nespokojný s použitím vašich údajov z našej strany alebo našou reakciou na akékoľvek uplatnenie týchto práv, máte právo na sťažnosť adresovanú vášmu úradu na ochranu osobných údajov https://www.dataprotection.gov.sk.

Prihlásenie k Newsletteru

Odoberaním nášich noviniek obdržíte pravidelné a aktuálne informácie o našej prevádzke a tiež výber exkluzívnych ponúk!

Vložené údaje nie sú platné. Prosím, pokúste sa ich korigovať.

Prosím zvoľte oslovenie

Bohužiaľ sa vyskytli problémy s prihlásením / odhlásením. Prosím, skúste pokus zopakovať neskôr.

checkbox_default

Ďakujeme!

Týmto ste sa prihlásili k odberu Newsletter.

Obdržíte od nás email s potvrdzovacím odkazom. Prosím potvrďte tento odkaz kým sa odhlásite.